MENU SAINT CHARLES bois d’olive du 20 au 24 nov 18-09-17 –